Legacy Systems

Är ditt företag beroende av ett Legacy System? Har du utmaningar med att underhålla, övervaka och skapa prestanda för Legacy Systemen? Hur säkerställer ditt företag rätt kompetens för att hantera dessa viktiga system?

Vad är ett Legacy System?

Ett Legacy System ä rett  äldre IT-system HW/SW som används länge i företaget/verksamheten, oftast för att de fortfarande utför de viktiga funktioner de ursprungligen var avsedda för. Ett Legacy System är vanligtvis ett viktigt system för HELA driften av ditt företag och det system som har de högsta prestandakraven, det med flest transaktioner och vanligtvis kräver tillgänglighet 24/7/365. Samtidigt har systemet mest troligt få servicefönster. Det äldre systemet kan också vara det som skapar mest utmaningar och ”huvudvärk”, och Ni spenderar timmar på att hålla det vid liv. Det är också ett system som har stort värde för hela företaget. Systemet är därför inte heller något man bara byter ut. Ni kanske har försökt, men det har visat sig vara för komplext, för dyrt eller för resurskrävande. Affärslogiken är oftast avancerad och anpassad till just ERT företag, och systemet fungerar ärligt talat alldeles för bra för att ersätta systemet med något annat – ROI kalkylen går inte ihop.

Men vad gör man då med utmaningar som:

  • Uppgradering/Migrering till nyare versioner av plattform/databas?
  • Säkerhetspatchning och säkerhetsnivåer (kryptering etc)?
  • Övervakning och prestanda?
  • Backup/restore och tillgänglighet?
  • Kompetenssäkring och beredskap 24/7/365?

Svår att byta ut och dyr att behålla

Vissa äldre system har inte längre support och underhåll, och de kan vara dyra att vidareutveckla och driva. Detta gör dem till lite av en huvudvärk och utmaningen kan vara att de är svåra att ersätta och att de inte nödvändigtvis lämpar sig för en molnlösning.

Vi tar hand om ert Legacy System, så att ni kan fokusera på framtidens teknik

Legacy System är ofta viktiga i en organisation. Detta är utan tvekan en av de främsta anledningarna till att de fortfarande är mycket vanliga bland företag. IT-chefer och Ledningar behöver analysera vilka applikationer som är företagets Legacy system och i vilken utsträckning det är värt att underhålla dem själva. Ni bör fundera på om det lönar sig bättre att lägga ut drift och underhåll av dessa äldre system på entreprenad så att Ni själva kan fokusera på de mer framåtriktade teknologierna och Er kärnverksamhet. Som företag kan det vara svårt att upprätthålla en den kompetens på de äldre tekniker och plattformar som behövs bland Era medarbetare. När dessa äldre system är avgörande för den dagliga verksamheten måste migrering, uppgradering, patchning och eventuell ersättning noggrant utvärderas och planeras för att minimera potentiella risker.

Låt våra Managed Services-experter hantera dina Legacy Systems

Med Emineos Managed Service-tjänster, epop får du som kund tillgång till all vår samlade kunskap och erfarenhet gällande drift av Legacy-system byggda med Oracle, MS SQL, MySQL eller PostgreSQL. Vi bekantar oss noggrant med just Ditt system och nyttjar all vår kunskap för att leverera en stabil drift. Ni får därför specialister från oss som har djup kunskap om just Ert system och tekniska plattform, så att Ni tryggt kan överlåta driften av Ert värdefulla Legacy System till vårt expertteam. Vi kan hantera databasdrift eller hela hårdvaruplattformen och OM det värsta skulle hända vet vi hur vi ska hantera krissituationer, tillämpa tillgänglighetslösningar samt säkerhetskopiera och återställa databaserna och plattformen. Vi gör detta inte bara någon gång då och då utan har hjälpt många kunder ur svåra och akuta situationer där vår expertis och erfarenhet har varit räddningen. Som kund kan Ni lita på att Emineo alltid kommer att ha expertis för just Er databas/plattform och system – det är vi specialister på.

Så pröva oss – vi håller vad du lovar!

Är det säkert att databasen är säker?

Bli säker med Emineo – proffs på databasteknik och plattform! Kontakta oss redan idag – vi håller vad du lovar, det är säkert!

Patchning och uppgradering?!

Då behöver Ni lokala hantverkare och experter som gjort detta förut!

Oroad över dina ”gamla” system?

Emineo är databasexperterna som tar hand om Ert system oavsett databasteknik, applikation och plattform – vi säkrar kompetensen och tillgängligheten!