Säkerhets- och backupinventering

Smart säkerhetsinventering

Det effektiva sättet att hitta alla risker och förbättra säkerhet och restoremöjligheter för era databaser.

En smart scanning och genomlysning av befintlig disaster/recovery-strategi är ett bra sätt att få en säkrare miljö att arbeta i. Avancerade säkerhetsangrepp är vanliga och höjer kraven på god säkerhet och återställning. AppDetectivePro tillsammans med våra rekommendationer ger er analyserad information om vilka säkerhetsrisker som behöver åtgärdas för att slippa framtida problem. Denna anpassningsbara scanning gör det enkelt att hitta säkerhetsrisker och få förslag på kraftfulla lösningar för ökad databassäkerhet.

 

Vanligt att databaser utsätts för säkerhetshot

Databaser är i hög utsträckning utsatta för säkerhetsattacker. Det beror på att de ofta innehåller stora mängder känslig information. Det kan handla om kundinformation, immateriella rättigheter eller sekretessbelagd information. Brister i databassäkerhet gör att det vanligt att många organisationer faller offer för databasintrång. Visste du att 7 av 10 organisationer till och med är omedvetna om att de har utsatts för dataintrång?

Allt eftersom säkerhetshoten blir mer sofistikerade blir det viktigt att ständigt utveckla databassäkerheten. Scanning med AppDetectivePRO tillhör det senaste inom säkerhetsteknologierna och kan identifiera olika typer av säkerhetsangrepp.

Vi är de enda i Sverige som har en Database Security Partner certifiering från Trustwave. Att arbeta med säkerhetsanalyser är ett kunskapsfält som vi har lång erfarenhet av och istället för att ni ska behöva lära ny teknologi, kan vi ge er stöd i utvecklingen av säkerhetsarbetet. På så sätt sparar ni både värdefull tid i kunskapsinhämtande, som i arbetsinsatser.

 

”Ett kvitto på hur ni ligger till säkerhetsmässigt”

 

Få snabbt och enkelt bättre koll på säkerheten!

Ett effektivt sätt att finna säkerhetsbrister i databaser är att använda AppDetectivePRO. Det är ett perfekt komplement till nuvarande säkerhetsarbete och kan enkelt anpassas efter behov. Med vår fastpristjänst får ni ett kvitto på hur ni ligger till säkerhetsmässigt och ni har en korrekt och överrensstämmande disaster/recovery-strategi för era databaser.

Scanningen innebär en helomfattande inventering som kan upptäcka en rad olika typer av säkerhetsrisker och våra rekommendationer är direkta och precisa. Det kan handla om misstag i konfigurationer, dåliga kombinationer i olika installationer som utsätter databaser för komplexa attacker, läckage av data, nekande av service eller icke auktoriserad modifikation av data. Självklart gör vi sedan även en verifikation på att alla säkerhetsbrister är eliminerade och att säkerheten i en databas är hög.

 

”70 % av dem som utsätts för dataintrång upptäcker inte själva att de har blivit utsatta”

 

Säkerhetsarbete i 5 steg

 1. Upptäck säkerhetsbristerna 
  Det första steget är att köra en grundläggande AppDetectivePRO scanning som genomför en inventering för att upptäcka eventuella säkerhetsbrister i er databas. Inventeringen är flexibel att arbeta med, därför är det enkelt att skräddarsy inventeringen utifrån organisationens behov.
 2. Sammanfattande säkerhetsrapport
  I nästa steg sammanfattar vi resultatet från AppDetective Pro i en överskådlig rapport genom att ge en diagnos av de förvalda alternativ som ni vill ha redovisat. Diagnosen innehåller en sammanfattande lista över de resultat som har upptäckts, vilket typ av sårbarhet er databas har, eventuella eller direkta hot och risker. Det är även möjligt att få mer detaljerad information om varje risk.
 3. Genomlysning av befintlig disaster/recovery strategi alternativt framtagning av ny strategi
  I detta steg svarar ni på ett antal frågor rörande befintlig disaster/recovery-strategi. Det kan exempelvis handla om vilka krav ni har på aktuellt systems/databas restoretid eller vilken backup/restoreteknik som används. Därefter tar vi fram rekommendationer på lämpliga lösningar utifrån era krav vilket kommer att innefatta detaljerad strategi för backuptagning och restore.
 4. Professionell säkerhetsanalys och rapport
  Steg fyra innebär att vi utifrån säkerhetsrapporten och disaster/recovery-strategin gör en professionell analys och bedömning med tydliga rekommendationer på vilka åtgärder vi anser är tillämpliga för er. Vår analys och slutrapport är ett användbart komplement till AppDetectivePRO:s mer detaljerade rapport. Våra rekommendationer är baserade på analyser av resultatet, vår kunskap samt gedigna erfarenhet av datasäkerhet och disasterlösningar.
 5. Säkerställ att alla säkerhetsrisker är eliminerade
  Det sista steget sker efter att eventuella säkerhetsåtgärder är implementerade(valfritt) och innebär en ny kontrollåtgärd. En ny AppDetectivePRO scanning körs och en ny inventering av databasen genomförs. Det fungerar som en verifiering på att tidigare funna sårbarheter är eliminerade. I detta steg kan även en test av implementerad eller föreslagen disaster/recovery-strategi genomföras (valfritt).

Kontakta oss på sales@emineo.se för vidare diskussioner runt databassäkerhet och disaster/recovery eller om du vil ha en offert på en säkerhetsanalys av din databas!