Vad är virtualisering? Fördelar med Oracle & VMware hybriden

Vad-är-virtualisering--Fördelar-med-Oracle-&-VMware-hybriden

Virtualisering är en metod som används för att till exempel tillåta en och samma dator nyttja fler än ett operativsystem på samma gång. Detta kan ge fördelar till exempel vad gäller administrativa uppgifter samt vara ekonomiskt gynnsamt. Kortfattat kan sägas att virtualisering innebär en flytt av fysiska system in i virtuell miljö.

Hur fungerar virtualisering?

Det finns ett flertal metoder som används av de företag som tillhandahåller virtualiseringslösningar. De kan delas upp enligt följande:

  • Applikationsbaserade lösningar
  • Containerbaserade lösningar
  • Hypervisorbaserade lösningar

Här går vi kortfattat igenom hur var och en av dessa metoder fungerar och vad de innebär.

Applikationsbaserade lösningar

Denna lösning baseras på ett vanligt operativsystem där en särskild produkt installeras för att skapa möjligheter till virtualisering. Genom denna kan sedan andra operativsystem installeras och köras i de virtuella miljöerna. VMware Server är ett exempel på en sådan applikationsbaserad lösning för virtualisering.

Att använda en applikationsbaserad lösning kan ha både fördelar och nackdelar. En fördel är att det ofta fungerar smidigt tack vare att det bygger på funktionerna hos det operativsystem som ligger i botten. Det innebär att applikationen är skapt, anpassad och optimerad utifrån de förutsättningar som råder i det aktuella systemet.

En nackdel med denna virtualiseringslösning är att den kan vara prestandakrävande då det är många lager som lastas på det underliggande operativsystemet. Dessutom kan det vara så att du går miste om några funktioner som enklare erbjuds med hjälp av en annan typ av virtualiseringslösning.

De applikationsbaserade lösningarna är väl lämpade för till exempel programutvecklare och inom verksamheter där kraven på prestanda inte är alltför höga. Det är dessutom är bra sätt att börja med virtualisering eftersom det är möjligt att skala upp för att sedan byggas ut när det uppstår behov i systemet.

Containerbaserade lösningar

Denna typ av lösning utgår också från ett underliggande operativsystem som ligger installerat i botten. Detta ligger på en fysisk server, men kan sedan via installation av en virtualiseringsprodukt delas upp separata kopior. Varje kopia fungerar sedan som sin egen enhet där du kan installera applikationer, sköta systemet och ha separata lösenord.

Detta för med sig vissa fördelar, som till exempel att prestandan förbättras, eftersom du slipper ha flera lager som ligger på operativsystemet och stjäl datakraft. Det gör också att denna lösning ger möjlighet till ett stort antal maskiner för virtualisering på varje enskild server, då det är snålt på minnesanvändning och så vidare.

Dock innebär containerbaserade lösningar vissa unika risker. Om det skulle inträffa att operativsystemet kraschar kommer alla virtualiserade lösningar som ligger ovanpå att följa med i kraschen.

En annan potentiell nackdel är att du blir tvungen att köra samma operativsystem som ska köras i din virtualiserade maskin. Det är helt enkelt en lite mer låst variant av virtualisering.

Hypervisorbaserade lösningar

Denna variant bygger på att lagren mellan din virtuella maskin och din hårdvara är relativt tunna. Det innebär att hårdvarans drivrutiner är inbyggda i det som kallas för hypervisor, även kallat ”hyper machine monitor”. Sedan skapas virtuella verksamhetsområden så att varje enskild virtuell maskin fungerar på samma sätt som om den hade en egen tillägnad server.

Denna lösning är väldigt resurssnål och gör det möjligt att bibehålla hög prestanda på hela systemet. Hypervisorn i sig kräver väldigt lite kraft för att drivas, vilket är en av anledningarna till att man väljer denna lösning.

Dessutom är det möjligt att anpassa den virtuella servern så att den är optimal att använda tillsammans med rådande operativsystem. Det kan ge fördelen att systemet i sig kan utnyttja det faktum att virtualisering används och utnyttja alla resurser optimalt.

Det ska dock nämnas att hypervisorbaserade lösningar är något mer komplexa att använda och förstå sig på. Dessutom krävs ofta att den hårdvara som används är certifierad för den specifika produkt som används för visualiseringen, vilket kan vara ytterligare en tröskel för att komma igång med virtualisering med hypervisor.

I slutändan har samtliga av de olika lösningarna både fördelar och nackdelar och lämpar sig olika väl, beroende på förutsättningar, krav och budget hos användaren.

Varför använder man sig av virtualisering?

Det finns flera anledningar till att man väljer att använda sig av virtualisering inom en verksamhet. Några vanliga användningsområden och fördelar är:

  • Flera operativsystem – Med virtualisering får du möjlighet att köra flera operativsystem samtidigt, på samma enhet men separat från varandra. Det är en unik möjlighet som i vanliga fall skulle kräva flera hårdvaruenheter. Det innefattar även möjligheten att köra applikationer från Windows, på en Mac-hårdvara, eller vice versa.
  • Förenklat underhåll – Det blir betydligt enklarare att underhålla systemet, installera applikationer och återställa systemet vid behov. Dessutom går det snabbare att ha tillgång till alla virtuella maskiner och få åtkomst till utvalda delar när som helst.
  • Spara plats på kontoret – Om du har fysiska servrar på plats kommer det givetvis att kräva både plats och omkostnader för att hålla dessa i drift. Du kan till och med behöva dedikerad personal som sköter om serverutrymmet. Med hjälp av virtualisering finns möjlighet att bättre utnyttja yta och spara in på kostnader för hårdvaran som krävs för att driva alla servrar i fysisk form.
  • Spara pengar på lång sikt – Att gå över till virtualisering innebär en viss investering i början, vilket kan bli en stor kostnad för många mindre företag. I längden kommer dock vanligtvis de besparingar du gör i plats, serverunderhåll och effektivitet, göra att investeringen återbetalar sig på sikt.
  • Underlätta backuper – Med virtualisering har du möjlighet att göra backuper på hela den virtuella maskinen på nolltid. Du kan fritt flytta dessa mellan olika servrar och få dem på plats omedelbart. Virtualisering ger goda förutsättningar för verksamheten att fungera väl kontinuerligt, samt möjlighet att återställa data som gått förlorad vid en serverkrasch eller andra oväntade händelser.
  • Snabbt få upp en ny server – Med virtualisering är det otroligt smidigt att sätta upp nya servrar. Du kan skapa kopior av delar av en server och snabbt få upp dessa på en helt ny virtuell server. Jämfört med att göra samma sak med en fysisk server är detta oerhört tidseffektivt.

Det finns vissa svagheter med att använda virtuella maskiner istället för hårdvara, även om tekniken för virtualisering är bättre än någonsin.

Det kan till exempel uppstå instabilitet hos någon av de virtuella maskinerna om arbetsbelastningen på systemet överstiger dess kapacitet, till exempel då någon av maskinerna konsumerar mer av prestandan än andra.

Det kan också vara så att en virtuell maskin är mindre kraftfull än vad dess motsvarighet i hårdvara skulle ha varit. Det gäller att väga för- och nackdelarna mot varandra när man överväger huruvida virtuella maskiner är en bra lösning för ens verksamhet.

Vad innebär det att du nu kan lägga upp VMware last i Oracles moln?

Mjukvara från Oracle och alla andra programvaror kan nu virtualiseras med VMware, med full support från båda företagen. Du kan välja mellan att virtualisera till exempel databaser, applikationer eller mellanprogramvara.

Det kan göras antingen som en on-premise-lösning, genom en hybrid molnlösning eller genom att flytta all last till Oracles moln. Det kommer att ge dig möjligheten att helt friktionsfritt förflytta och uppdatera applikationer, samt föra över last mellan on-premise miljö och Oracles moln.

Det är inte nödvändigt att börja med att både gå över till virtualisering av sina servrar och flytta ut till molnet samtidigt. Ett vanligt tillvägagångssätt är att företag inleder med steget att övergå till virtualisering av sina servrar, för att i ett senare skede flytta över den virtuella miljön ut till molnet.

Det ger i slutändan en bättre rörlighet och flexibiltet samt möjlighet att se över sina servrar och verksamhet.

Oracle och VMware har gemensamt presenterat lösningen” Oracle Cloud Solution” och Oracle är även medlem i ”VMware Cloud provider” programmet. Lösningen är utformad för att fungera och stödjas både av VMwares virtualiserade miljö, samt av Oracle Cloud Infrastructure.

Det innebär också att du har tillgång till teknisk support från Oracle, för alla deras produkter som körs genom VMware. Du kan flytta och hantera ditt arbete och den last som körs på VMware Cloud Foundation, till Oracle Cloud Infrastructure.

Det ger dig som användare en hel del fördelar och hela ditt system får en skalbarhet som gör att verksamheten kan växa fritt utan att du begränsas av till exempel hårdvaruproblem och liknande.

Via det här samarbetet får du möjlighet att kontrollera hela din VMware miljö via molnet, på ett sätt som tidigare bara varit möjligt att göra on-premise. Kort sagt erbjuder VMware i sitt samarbete med Oracles molntjänster att du har tillgång till en mycket välfungerande virtualisering av dina system, som dessutom kan byggas ut och skalas upp, helt via molnet.

Det innebär stora möjligheter såväl logistiskt som ekonomiskt för väldigt många företag som behöver optimera sina system och serverutrymmen. Möjligheten att även koppla ihop andra molntjänster för exempelvis databas förbättras avsevärt genom att köra sin VMware miljö i just Oracles moln, vilket kan ge både licens- och prestandafördelar.

Är VMWare och Oracles samarbete ett Cross-Cloud eller ett Hybrid moln?

VMware och Oracle erbjuder genom sitt samarbete ett hybridmoln där du som användare har fullt stöd för både Oracles och VMwares tjänster. Det innebär till exempel att du kan köra all typ av  arbetsbelastning från VMware i Oracles moln och ändå bibehålla tillgången till de administrativa delarna från VMware.

Du kan således få en förlängning av din investering i WMware och de processer och verktyg som erbjuds där, samtidigt som du kan dra nytta av den säkerhet och prestanda som Oracle Cloud Infrastructure erbjuder.

Oracle har gjort det tydligt att en av de stora fördelarna med detta samarbete är att det numera är väldigt enkelt att flytta över all typ av last från VMware till VMware i Oracles moln. För kunder som redan använder Oracle och VMware är övergången till att köra systemet via molnet i de flesta fall en självklarhet.

Det förenklar kontrollen och överblicken över ditt system och har betydligt fler fördelar än nackdelar i de allra flesta fall. En stor fördel med samarbetet som uppskattas av många kunder är kompabiliteten mellan alla funktioner som ingår i Oracles utbud och VMwares lösningar.

Sedan de inledde sitt samarbete har tryggheten för deras gemensamma kunder, och möjligheten att få översikt och kontroll över hela operationen även vad gäller kritiska laster, ökat enormt. Inte minst för att plattformen supportas av både Oracle och VMware, vilket är unikt.

Är Oracle och VMwares molnlösning ett alternativ till att köpa ny hårdvara?

Ja, till stor del kan en lösning med Oracle och VMware fungera som alternativ till att köpa hårdvara eller utöka befintlig plattform. Genom att ha en huvuddator som är uppdelad i ett flertal virtuella maskiner, kan du optimera ditt resursutnyttjande.

Genom att dessutom använda Oracles molntjänster för datorkraft sänker du kraven för den hårdvara du använder; CPU, RAM och lagringsutrymme avlastas och dina virtuella servrar stöds via molnet – du kan helt enkelt köra mer last på detta vis än att enbart köra VMware lokalt/On-prem.

Som tidigare nämnt innebär detta även minskat behov av det fysiska utrymme som krävs för servrar i din verksamhet.

Reducerade investeringar i hårdvara är en av de stora fördelarna med att använda sig av det samarbete som nu finns mellan Oracle och WMware och deras hybridtjänster samt möjligheten att undvika licenstrassel genom att istället koppla ihop Oracles molntjänster (exempelvis databas) med en VMware miljö i Oracles moln.

Den lösning som erbjuds av VMware och Oracle ger dig kontroll över ditt system och dina virtuella maskiner på ett oöverträffat sätt som tidigare inte varit möjligt via molnet. Därför är det tveklöst en lösning som kommer att vara till stor hjälp för många företag där effektivitet, fysiska utrymmesresurser och skalbarhet är viktiga.