Kan man flytta en Oracle-databas till Azure eller Amazons moln? Och hur påverkas mina licenser?

Kan man flytta en Oracle-databas till Azure eller Amazons moln, och hur påverkas mina licenser

För att flytta en Oracle-databas till en annan molntjänst så behöver man vara noga med att det görs på rätt sätt. Men det första man bör göra är att ställa sig frågan om en flytt verkligen behövs. Man bör alltid eftersträva att samla så mycket som möjligt av sin data och sina applikationer i en och samma molntjänst. Det är både ekonomiskt och tekniskt fördelaktigt. Oracle är en marknadsledande molntjänst med stor kompatibilitet och hög prestanda. 

Anledningen till att man vill flytta en Oracle-databas till Azure eller Amazon kan vara många. Kanske har man fått uppfattningen att en ny applikation kräver exempelvis AWS för att kunna fungera optimalt. Eller så har mjukvaruleverantören ett avtal med AWS för sina egna program, varför man känner sig manad till att flytta. Oavsett anledning så finns det lika många anledningar till att man bör tänka efter en gång extra innan man beslutar sig för att göra en sådan flytt. 

OCI har sedan länge arbetat med en öppen mjukvara, vilket medfört att stöd finns för många olika programmeringsspråk, skript och standarder. Detta har i sin tur bidragit till att i stort sett all typ av mjukvara kan köras på OCI, utan någon som helst förändring och utan någon inlåsning. Oracle brukar också i de flesta jämförelser komma före både Amazon och Azure när det gäller prestanda. 

Jämför de faktiska kostnaderna för AWS och Azure med de som faktureras av Oracle. Beroende på hur ni nyttjar er prestanda och mängden data som skickas till/från molntjänsten så kan det se olika ut. Anledningen är att Amazon exempelvis fakturerar för processortid. Oracle å andra sidan erbjuder som bekant en modell där ni betalar för den processorkraft ni nyttjar. Beroende på hur ert användande ser ut så kan det här göra en stor skillnad. Se därför till att göra en kostnadskalkyl innan ni gör någonting annat. Ni kommer i de flesta fall komma fram till att det är mer ekonomiskt att stanna kvar med Oracle. 

En ytterligare faktor som bör övervägas om man vill flytta en av sina databaser är huruvida datan tillhör ett affärskritiskt system eller inte. Vad innebär det för alternativkostnad om ert affärssystem tvingas ligga nere i 3 dagar? Risken för att en flytt drar ut på tiden och får en längre inverkan på affärskritiska system måste övervägas noga. 

Ju större företag, desto mindre gynnsamt att göra en flytt av databaser. Det finns inte något linjärt samband mellan storleken på ett företag och den komplexitet som finns i att flytta databaser från exempelvis Oracle till AWS. Sambandet är snarare exponentiellt. Större företag tenderar att ha mer komplexa databaser: Dessutom kan användare finnas utspridda rent geografiskt och det kan vara svårt, för att inte säga näst intill omöjligt, att bilda sig en uppfattning om hur strukturen ser ut. 

Det här innebär så klart att även kostnaderna för en flytt stiger. De flesta större företag som börjar titta på dom här bitarna inser ganska snart att det inte är lönsamt att gå vidare med flytten. Sitter man då redan med OCI så bör detta inte vara några bekymmer, då stöd som sagt finns för att köra alla olika applikationer, skript och programmeringsspråk.

Vad innebär det att flytta en databas?

Vad innebär det att flytta en databas

En flytt av en databas är ofta en komplex historia. Fråga bara Amazon själva, som fram till 2019 använde Oracle till att lagra all sin egen data. Amazon insåg att det inte såg så bra ut och att det kunde skada deras image. Därför valde dom till slut att flytta sin data från Oracle till AWS. Men bara det faktum att Amazon använt sig av Oracle under alla dessa år vittnar om stabiliteten och konkurrenskraften som finns i OCI. Själva flytten tog över ett halvår att genomföra och över 100 team runt om i världen var involverade på heltid i projektet. Det säger en del om hur komplicerat det här faktiskt är.

En fördel med Oracle är att dom inte jobbar med så kallade inlåsningstekniker, vilket många andra gör. Inlåsningstekniker innebär att man aktivt försöker göra det komplicerat för användare att flytta sin data. Om ni flyttar era databaser till AWS så kan ni alltså räkna med att en framtida flytt tillbaka till Oracle eller annan databas kommer att bli än mer komplicerad. 

Oracle är unikt, såtillvida att man kan köra samma mjukvara på flera plattformar. Det innebär att kunder som inte vill flytta till Oracle OCI kan ha kvar sina licenser och välja en annan leverantör eller plattform exempelvis AWS eller Azure. 

Vilka andra molntjänster är godkända att migrera till? 

Om ni flyttar era databaser från Oracle till Google Cloud eller IBM:s DB2 så kommer ni uppleva en sämre prestanda och en helt annan nivå på era molntjänster. När det gäller Google Cloud så är en sådan flytt i princip ogenomförbar, då Google inte stöder Oracle-databaser. En flytt till IBM:s DB2 går att genomföra med hjälp av konsulter från IBM. Det är både kostsamt och tidskrävande och resultatet blir som sagt att ni sitter i en något sämre och förmodligen dyrare lösning än den ni har idag.

Som tidigare nämnt så går det att flytta en Oracle-databas till AWS eller Azure. Varje fall är unikt och bör ses över individuellt. Den som sätter sig in i processen och väger utmaningar mot eventuell vinning kommer med stor sannolikhet att tänka i andra banor. Varför byta till någonting sämre med lägre prestanda? Oracle har en prisbelönt molntjänst som ständigt utvecklas för att ligga i framkant när det gäller just molntjänster. 

Hur påverkas mina licenser vid en flytt? 

Vid en flytt av en Oracle-databas On-prem till exempelvis AWS så har vi redan visat på de kostnader som kan uppstå i samband med själva flytten, men också de löpande kostnaderna som beräknas på processortid. 

Ta en titt på era licensavtal för att se era villkor. Kanske löper dom vidare under ett antal år och då innebär det att ni kommer att behöva dubbla licenser under en tid. 

Det bör redas ut i ett tidigt skede hur många licenser som behövs för att ligga kvar efter en eventuell flytt. Hur länge kommer miljöerna behöva leva parallellt? Dels för att se till att man har tillräcklig prestanda kvar och en bra ”fall back” plan, men också för att se till så att licenserna speglar användningen. Om det blir en audit så kan det annars bli kostsamt. 

Licenser kan samverka och täcka användningen av flera applikationer. Det innebär att trots att ni flyttar en databas ut från Oracle, så ligger licensen kvar. Då kommer ni att få betala minst dubbelt upp om ni flyttar er databas. 

Om ni planerar att flytta en databas från Oracle till AWS, kontakta då Amazon för att höra er för hur er användning kommer att ligga till grund för deras betalningsmodell. Ju mer ni kan ta reda på om de ekonomiska konsekvenserna av att genomföra en flytt, desto lättare kan nu sedan fatta ett korrekt beslut. 

Varför är det viktigt att ha rätt licenser?

Rätt licenser är viktigt av många olika anledningar. Ibland kan det vara bra att göra en fullständig licensgenomgång, för att se till så att licenserna följer utvecklingen av bolaget. Allt eftersom er verksamhet växer och användandet förändras, så behöver också era licenser förändras. Hos Oracle, så väl som hos andra leverantörer, så behöver man ha en uppdaterad licens för att också kunna ha det bästa supportavtalet. 

Kunskap är A och O när det gäller licenshantering. Ni bör ha stenkoll på vilka licenser ni har samt hur ert användande ser ut. Först då kan ni agera smart i varje situation och till exempel lägga till nya licenser vid behov. 

Se till att förstå de kontrakt ni har gällande framförallt licenser. Vilka rättigheter har ni? Men också vilka skyldigheter ni har och vad som är ert eget ansvar. Licensavtal kan ofta vara snåriga och svåra att överblicka. Dessutom finns det många applikationer där ute som använder molntjänsten för att lagra data, utan att ni kanske är medvetna om det. Det innebär att ert faktiska användande skiljer sig från ert upplevda användande. Kanske finns det inget eller väldigt lite affärsvärde i ett sådant lagrande. Då kommer ni alltså betala för sådant som egentligen inte behövs. Här finns det pengar att spara om licenserna kan nyttjas på rätt sätt. 

Sammanfattning

Det är allmänt känt att flytt av databaser är komplicerade och ofta någonting som man vill undvika in i det sista. Samtidigt så är det stor konkurrens mellan molntjänsterna och många leverantörer gör allt som står i deras makt för att locka till sig nya kunder. 

Vill man flytta en databas från Oracle till exempelvis AWS eller Azure, så finns det vägar att gå. Men, det är i de allra flesta fall en onödig åtgärd att göra. Det kommer kosta pengar, samtidigt som det varken har en positiv effekt på prestandan eller ekonomin. 

Väldigt små företag, med en ytterst begränsad användning av molntjänster, kan eventuellt klara sig relativt lindrigt igenom en flytt av en databas. Men större företag med mer komplexa strukturer riskerar mycket utan att egentligen vinna någonting. 

Om det handlar om affärskritiska system så kan konsekvenserna bli stora. Vilket stort företag kan klara sig en längre tid utan sitt affärssystem? Även om det inte planeras för att systemet ska ligga nere, så kan det vara en av konsekvenserna som uppstår vid en flytt av databaser. 

En annan aspekt som bör vägas in är licensavtalen. Hur ser dessa ut för er? Om det inte skett en audit på länge så kan det mycket väl vara så att ni sitter med en mycket prisvärd lösning. Där ni betalar lite för ett ganska högt användande. Med Oracle så är det ju också så att ni betalar för den processorkraft ni använder. Det kan ju vara så att en stor del av er personal belastar databasen rent tidsmässigt och att en flytt därmed ökar era kostnader markant, då AWS till exempel fakturerar för den processortid ni nyttjar.