Business

Vi tar ansvar för driften och övervakningen av dina databaser genom fjärranslutning, dagtid/grundläggande databasdrift.

På affärsnivå hanterar Nordic Excellence-teamet den fysiska databasdriften av utvalda databaser. Vi ansvarar för den dagliga övervakningen av databaserna och säkerhetskopiering/återställning och återställning av databaser. Det innebär automatisk 24/7-övervakning av databaserna samt dagliga uppgifter som hantering av lagring/utrymme, övervakning och ändring av databasparametrar, backup-övervakning, etc.


Följande ingår i Business Level-avtalet:

 • Hälsokontroll av databasinstanser och/eller operativsystem
  - Datainsamling
  - Månadsrapportering
 • Backup av överenskomna databaser
 • Automatisk basövervakning 24/7 med larm
 • Två timmar gratis telefon- och mailsupport/mentorskap per månad
 • Placering och uppföljning av serviceförfrågningar till leverantörssupportfunktioner vid behov
 • Alltid kvalificerad DBA-personal för hantering av övervakning, incidenter och support
 • Incidenter som hanteras under kontorstid och debiteras per timme
 • Överenskommen svarstid – en timme under kontorstid
 • Fjärranslutning
 • Telefonkonferens/Driftsmöte mellan Kund och Nordic Excellence-teamet en gång i kvartalet för att diskutera problem, prestanda, rapportering m.m.
 • Prissättning baserad på antal databaser

Kontakta oss för att komma igång

Översikt av de tre olika nivåerna av drift och supporttjänster

Primär tjänstenivå

När du väljer vår BUSINESS servicenivå kommer vi att leverera månatliga hälsokontroller och automatisk övervakning under kontorstid, vardagar, från 8:00 till 17:00 samt hantering och åtgärder av dina incidenter och serviceärenden med en svarstid/inställelsetid på 1 timme.

Health Check

Låt oss kontrollera dina databaser och/eller operativsystem åt dig. För varje kontroll får du en rapport med resultat och rekommendationer.

Resultaten och rekommendationerna kommer att prioriteras och grupperas i kritiska frågor som kräver omedelbara åtgärder, varningar som kräver åtgärder så snart som möjligt och icke-kritiska frågor som kan hanteras utan deadline. Kontrollerna kommer att fokusera på prestanda, säkerhet, konfiguration, användning, resursplanering och andra aspekter av betydelse för din datbasmiljö.

Kontrollerna görs med ett proaktivt tillvägagångssätt som i kombination med datainsamling som gör att vi kan identifiera problem innan de blir problem. När du väljer BUSINESS-servicenivån kommer kontroller och rapporter att utföras på månadsbasis.

Övervakning

Vi kan övervaka dina databaser, operativsystem, servrar, lagring och många andra enheter med händelsebaserad övervakning. Det kan göras genom att ansluta till en redan befintlig övervakningsinstallation konfigurerad i din miljö. Alternativt kan vi tillhandahålla händelsebaserad övervakning genom att skapa vår egen installation specifikt för din organisation. I båda fallen kommer vi att underhålla och vidareutveckla övervakningsinstallationen så att de passar dina behov.

Vi kan också hjälpa till att bygga icke-standardiserad övervakning för övervakningspunkter som är specifika för din plattform.

När du väljer tjänsten BUSINESS kommer vi att övervaka dina system dygnet runt, och agera på incidenter och ärenden under normal kontorstid. Du väljer specifikt vilka system/databaser du vill inkludera med denna servicenivå

Tillgänglighet

Vi kommer att hantera dina incidenter, larm och ärenden mellan klockan 8 på morgonen och klockan 17 på eftermiddagen på vanliga veckodagar. Vi gör detta med en inställelsetid på en timme.

Dina larm, incidenter och serviceärenden kommer att gå direkt till vårt team av högkvalificerade och erfarna databasadministratörer (DBA:er) - vi använder inte första eller andra nivåns support. Oavsett om incidenter och serviceärenden initieras genom autmatiskt övervakning eller genom samtal från dina anställda, kommer de att gå direkt till vår grupp av experter – det borgar för en snabb och professionel hantering och lösning.

 


Add-On Services

Beroende på din databasteknologi erbjuder vi olika tilläggstjänster till nivån av databastjänster. Välj din teknologi nedan och få mer information om de tillgängliga tilläggstjänsterna.

Oracle  MS SQL  PostgreSQL  MySQL / MariaDB

Oracle Add-Ons

Vi kan hantera patchning av dina databaser åt dig. Vi planerar regelbundna servicefönster som passar ditt årliga schema. När en patch publiceras utvärderar vi dess påverkan på din miljö. Om patchen kräver omedelbar åtgärd rekommenderar vi detta och planerar den brådskande patchningen tillsammans med dig och genomför den. Om inte kommer vi att lägga på patchen under nästa schemalagda servicefönster.

Som en del av Patchhanteringstjänsten håller vi koll på supportlivscykeln för dina nuvarande versioner. Vi kommer att informera dig i god tid när dina versioner närmar sig slutet av supporten och inga fler/nya patchar kommer att kunna appliceras.

Vi kan hålla koll på utförandet och valideringen av dina dagliga databasbackuper. Vi övervakar och scannar dina backuploggar dagligen och agerar om de går fel.

Vid misslyckade backuper utvärderar vi om de bör köras om eller om kommande backuper av samma typ bör kontrolleras/åtgärdas.

Vi felsöker också orsaken till misslyckandet och åtgärdar problemen, om det behövs, tillsammans med dig.

Sluta oroa dig för backuper av dina databaser. Låt oss i stället hantera backuperna av dina databaser med våra script och backuprutiner och, om så önskas, på våra 2-site platser. Vi kommer att arbeta tillsammans med dig och ditt företag för att ta itu med alla dina behov avseende backupernas typ, frekvens, bevarande, återställningstid och mycket mer.

När vi är överens kommer vi att konfigurera och utföra säkerhetskopieringar som passar dina behov. Vi kommer att garantera de överenskomna SLA:erna och tillhandahålla månatliga rapporter som dokumenterar utförda backuper.

Låt oss hjälpa dig att validera dina nuvarande databasbackuper. Vi återställer en specifik databas till en viss tidpunkt med hjälp av den aktuella backupen. Detta är det ultimata sättet att kontrollera giltigheten av dina databasbackuper. Vi identifierar och hjälper dig att åtgärda eventuella problem som upptäcks under denna test.

Andra fördelar med att utföra detta test inkluderar att göra denna uppgift känd för alla involverade parter. Dessutom ger det dig en tydlig uppfattning om tiden som krävs för att återställa din databas i händelse av en databaskrasch.

Det är alltid viktigt att testa och byta till din katastrofmiljö. Under ett servicefönster genomför vi en övergång och säkerställer att allt på databassidan fungerar korrekt.

Vi kan också se till att övergångsprocessen dokumenteras. Vi rekommenderar att den här typen av test utförs 1-2 gånger om året för att verifiera katastrofåterställningsmiljön.

Vi kan hjälpa dig att förbereda dig inför en Oracle-licensrevision (audit). Vi kommer att utvärdera din serverkonfiguration - både fysisk och virtuell - för alla dina servrar som använder Oracle-produkter.

Vi kommer att jämföra denna serverkonfiguration med de Oracle-licenser du har och dra slutsatsen om du är compliant eller inte. Vi kommer också granska dina Oracle-databaser för att avgöra om din användning av funktioner, optioner och packs som omfattas av licensiering.

Om det finns någon form av överträdelse kommer vi att guida dig mot de nödvändiga ändringarna för att uppnå compliance. Om så önskas kommer vi också att genomföra dessa ändringar åt dig. Allt detta görs i god tid innan en Oracle-licensrevision för att hjälpa dig att bli godkänd i revisionen. Betrakta oss som den mekaniker du vänder dig till innan du lämnar in din bil på besiktning.

När Oracle utnyttjar sin kontraktsenliga rättighet att genomföra en licensrevision kan vi vara din rådgivare för att verifiera och assistera i kontakten med Oracles auditeam. Vi har kompetensen när det gäller Oracle-kontrakt och hur Oracles licensvillkor ska tolkas. Vi kommer att se till att dina rättigheter skyddas. Dessutom kan vi hjälpa dig att få godkännanden och kontraktsändringar för att stödja din användning av
aktuella Oracleprodukter.

Vi kan hantera implementeringar av kod till dina produktionsdatabaser. Dina utvecklare kan leverera paket för varje implementering, och vi kommer att genomföra dem i produktionsmiljön och rapportera tillbaka till dig.

Processen och skript/metoder som krävs för implementeringen kan överenskommas och skapas initialt. Denna process kommer att sedan följas strängt för varje implementering.

På detta sätt behöver dina utvecklare inte ha åtkomst till produktionsmiljöer, och vi kommer att garantera en enhetlig process för att implementera kod på dessa miljöer (databaser).

Låt oss hjälpa dig att klona dina produktionsdatabaser till andra databasmiljöer. Vi kommer att hjälpa dig att fastställa metoden för att kopiera data från produktionsmiljöer till andra miljöer och bistå dig med att implementera en automatiserad lösning för att utföra dessa kloningar.

Vi kommer att övervaka dessa dagliga kloningsoperationer och hantera eventuella problem som kan uppstå.

Vi kan kontrollera resultaten av dina dagliga batch-flöden åt dig. Tillsammans kommer vi inledningsvis att definiera vilka jobb/flöden som ska hanteras.

Vi dokumenterar sedan de möjliga resultaten för varje jobb och definierar rätt åtgärd för varje resultat. Vi levererar en daglig rapport till dig som ger dig en översikt över det senaste batch-flödet.

Databaser är till stor del utsatta för säkerhetsattacker. Säkerhetshot blir mer sofistikerade, och det blir allt viktigare att kontinuerligt utveckla databassäkerheten.

Oracle DBSAT-säkerhetskontrollanalysen är baserad på Oracles säkerhetsanalystjänst DBSAT. Analysen, inklusive rapport, kommentarer och ett personligt möte med en presentation och genomgång av rapporten utförs av en erfaren Oracle-konsult.

Låt oss sätta upp insamlingen av relevant prestandadata och kontinuerligt lagra dem åt dig. Detta möjliggör att vi kan övervaka prestandan för specifika SQL-satser som körs mot dina databaser, liksom för dina databaser generellt sett.

Vi utvärderar den insamlade informationen enligt ett överenskommet schema (månadsvis, kvartalsvis eller annat) och genererar en rapport med resultat och rekommendationer till dig. Vi går igenom denna rapport med din personal och kommer överens om vilka åtgärder som ska vidtas. Vi kan också hjälpa dig att implementera förändringar som härleds från prestandakontrollerna.

MS SQL Add-Ons

Vi kan hantera patchning av dina databaser åt dig. Vi planerar regelbundna servicefönster som passar ditt årliga schema. När en patch publiceras utvärderar vi dess påverkan på din miljö. Om patchen kräver omedelbar åtgärd rekommenderar vi detta och planerar den brådskande patchningen tillsammans med dig och genomför den. Om inte kommer vi att lägga på patchen under nästa schemalagda servicefönster.

Som en del av Patchhanteringstjänsten håller vi koll på supportlivscykeln för dina nuvarande versioner. Vi kommer att informera dig i god tid när dina versioner närmar sig slutet av supporten och inga fler/nya patchar kommer att kunna appliceras.

Vi kan hålla koll på utförandet och valideringen av dina dagliga databasbackuper. Vi övervakar och scannar dina backuploggar dagligen och agerar om de går fel.

Vid misslyckade backuper utvärderar vi om de bör köras om eller om kommande backuper av samma typ bör kontrolleras/åtgärdas.

Vi felsöker också orsaken till misslyckandet och åtgärdar problemen, om det behövs, tillsammans med dig.

Sluta oroa dig för backuper av dina databaser. Låt oss i stället hantera backuperna av dina databaser med våra script och backuprutiner och, om så önskas, på våra 2-site platser. Vi kommer att arbeta tillsammans med dig och ditt företag för att ta itu med alla dina behov avseende backupernas typ, frekvens, bevarande, återställningstid och mycket mer.

När vi är överens kommer vi att konfigurera och utföra säkerhetskopieringar som passar dina behov. Vi kommer att garantera de överenskomna SLA:erna och tillhandahålla månatliga rapporter som dokumenterar utförda backuper.

Låt oss hjälpa dig att validera dina nuvarande databasbackuper. Vi återställer en specifik databas till en viss tidpunkt med hjälp av den aktuella backupen. Detta är det ultimata sättet att kontrollera giltigheten av dina databasbackuper. Vi identifierar och hjälper dig att åtgärda eventuella problem som upptäcks under denna test.

Andra fördelar med att utföra detta test inkluderar att göra denna uppgift känd för alla involverade parter. Dessutom ger det dig en tydlig uppfattning om tiden som krävs för att återställa din databas i händelse av en databaskrasch.

Det är alltid viktigt att testa och byta till din katastrofmiljö. Under ett servicefönster genomför vi en övergång och säkerställer att allt på databassidan fungerar korrekt.

Vi kan också se till att övergångsprocessen dokumenteras. Vi rekommenderar att den här typen av test utförs 1-2 gånger om året för att verifiera katastrofåterställningsmiljön.

Låt oss sätta upp insamlingen av relevant prestandadata och kontinuerligt lagra dem åt dig. Detta möjliggör att vi kan övervaka prestandan för specifika SQL-satser som körs mot dina databaser, liksom för dina databaser generellt sett.

Vi utvärderar den insamlade informationen enligt ett överenskommet schema (månadsvis, kvartalsvis eller annat) och genererar en rapport med resultat och rekommendationer till dig. Vi går igenom denna rapport med din personal och kommer överens om vilka åtgärder som ska vidtas. Vi kan också hjälpa dig att implementera förändringar som härleds från prestandakontrollerna.

PostgreSQL Add-Ons

Vi kan hantera patchning av dina databaser åt dig. Vi planerar regelbundna servicefönster som passar ditt årliga schema. När en patch publiceras utvärderar vi dess påverkan på din miljö. Om patchen kräver omedelbar åtgärd rekommenderar vi detta och planerar den brådskande patchningen tillsammans med dig och genomför den. Om inte kommer vi att lägga på patchen under nästa schemalagda servicefönster.

Som en del av Patchhanteringstjänsten håller vi koll på supportlivscykeln för dina nuvarande versioner. Vi kommer att informera dig i god tid när dina versioner närmar sig slutet av supporten och inga fler/nya patchar kommer att kunna appliceras.

Vi kan hålla koll på utförandet och valideringen av dina dagliga databasbackuper. Vi övervakar och scannar dina backuploggar dagligen och agerar om de går fel.

Vid misslyckade backuper utvärderar vi om de bör köras om eller om kommande backuper av samma typ bör kontrolleras/åtgärdas.

Vi felsöker också orsaken till misslyckandet och åtgärdar problemen, om det behövs, tillsammans med dig.

Sluta oroa dig för backuper av dina databaser. Låt oss istället ta hand om dina databassäkerhetskopior med hjälp av vår tvåplatssättning. Vi kommer att arbeta med ditt företag för att identifiera alla behov avseende säkerhetskopiornas typ, frekvens, lagringstid, återställningstid och mycket mer.

När vi har kommit överens kommer vi att konfigurera och utföra säkerhetskopieringar som passar dina behov. Vi kommer att garantera de överenskomna SLA:erna och tillhandahålla månatliga rapporter som dokumenterar de utförda säkerhetskopiorna.

Låt oss hjälpa dig att validera dina nuvarande databasbackuper. Vi återställer en specifik databas till en viss tidpunkt med hjälp av den aktuella backupen. Detta är det ultimata sättet att kontrollera giltigheten av dina databasbackuper. Vi identifierar och hjälper dig att åtgärda eventuella problem som upptäcks under denna test.

Andra fördelar med att utföra detta test inkluderar att göra denna uppgift känd för alla involverade parter. Dessutom ger det dig en tydlig uppfattning om tiden som krävs för att återställa din databas i händelse av en databaskrasch.

Det är alltid viktigt att testa och byta till din katastrofmiljö. Under ett servicefönster genomför vi en övergång och säkerställer att allt på databassidan fungerar korrekt.

Vi kan också se till att övergångsprocessen dokumenteras. Vi rekommenderar att den här typen av test utförs 1-2 gånger om året för att verifiera katastrofåterställningsmiljön.

Låt oss sätta upp insamlingen av relevant prestandadata och kontinuerligt lagra dem åt dig. Detta möjliggör att vi kan övervaka prestandan för specifika SQL-satser som körs mot dina databaser, liksom för dina databaser generellt sett.

Vi utvärderar den insamlade informationen enligt ett överenskommet schema (månadsvis, kvartalsvis eller annat) och genererar en rapport med resultat och rekommendationer till dig. Vi går igenom denna rapport med din personal och kommer överens om vilka åtgärder som ska vidtas. Vi kan också hjälpa dig att implementera förändringar som härleds från prestandakontrollerna.

MySQL / MariaDB Add-Ons

Vi kan hantera patchning av dina databaser åt dig. Vi planerar regelbundna servicefönster som passar ditt årliga schema. När en patch publiceras utvärderar vi dess påverkan på din miljö. Om patchen kräver omedelbar åtgärd rekommenderar vi detta och planerar den brådskande patchningen tillsammans med dig och genomför den. Om inte kommer vi att lägga på patchen under nästa schemalagda servicefönster.

Som en del av Patchhanteringstjänsten håller vi koll på supportlivscykeln för dina nuvarande versioner. Vi kommer att informera dig i god tid när dina versioner närmar sig slutet av supporten och inga fler/nya patchar kommer att kunna appliceras.

Vi kan hålla koll på utförandet och valideringen av dina dagliga databasbackuper. Vi övervakar och scannar dina backuploggar dagligen och agerar om de går fel.

Vid misslyckade backuper utvärderar vi om de bör köras om eller om kommande backuper av samma typ bör kontrolleras/åtgärdas.

Vi felsöker också orsaken till misslyckandet och åtgärdar problemen, om det behövs, tillsammans med dig.

Sluta oroa dig för backuper av dina databaser. Låt oss istället ta hand om dina databassäkerhetskopior med hjälp av vår tvåplatssättning. Vi kommer att arbeta med ditt företag för att identifiera alla behov avseende säkerhetskopiornas typ, frekvens, lagringstid, återställningstid och mycket mer.

När vi har kommit överens kommer vi att konfigurera och utföra säkerhetskopieringar som passar dina behov. Vi kommer att garantera de överenskomna SLA:erna och tillhandahålla månatliga rapporter som dokumenterar de utförda säkerhetskopiorna.

Låt oss hjälpa dig att validera dina nuvarande databasbackuper. Vi återställer en specifik databas till en viss tidpunkt med hjälp av den aktuella backupen. Detta är det ultimata sättet att kontrollera giltigheten av dina databasbackuper. Vi identifierar och hjälper dig att åtgärda eventuella problem som upptäcks under denna test.

Andra fördelar med att utföra detta test inkluderar att göra denna uppgift känd för alla involverade parter. Dessutom ger det dig en tydlig uppfattning om tiden som krävs för att återställa din databas i händelse av en databaskrasch.

Det är alltid viktigt att testa och byta till din katastrofmiljö. Under ett servicefönster genomför vi en övergång och säkerställer att allt på databassidan fungerar korrekt.

Vi kan också se till att övergångsprocessen dokumenteras. Vi rekommenderar att den här typen av test utförs 1-2 gånger om året för att verifiera katastrofåterställningsmiljön.

Låt oss sätta upp insamlingen av relevant prestandadata och kontinuerligt lagra dem åt dig. Detta möjliggör att vi kan övervaka prestandan för specifika SQL-satser som körs mot dina databaser, liksom för dina databaser generellt sett.

Vi utvärderar den insamlade informationen enligt ett överenskommet schema (månadsvis, kvartalsvis eller annat) och genererar en rapport med resultat och rekommendationer till dig. Vi går igenom denna rapport med din personal och kommer överens om vilka åtgärder som ska vidtas. Vi kan också hjälpa dig att implementera förändringar som härleds från prestandakontrollerna.

Kontakta oss för att få veta hur du kan dra nytta av Powerhouse of Databases

Du behöver inte oroa dig för dina databaser. Vi är här för dig och ditt företag. Kontakta oss för att diskutera de många fördelarna med våra databastjänster och "Powerhouse of Databases". Vi kan också guida dig till vilken nivå av tjänster som matchar dina behov.

När du fyller i detta formulär accepterar du våra villkor för hantering av dina personliga uppgifter - läs mer i vår privacy policy.

keyboard_arrow_up